Video & Online learning

รายละเอียด :

 1.Testimonial คลาสพูดครูเด่น

2.หลักสูตรออนไลน์ พูดเป็น เห็นทางสำเร็จ

3.หลักสูตรออนไลน์ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

 4.การพูดสำหรับหัวหน้างาน

 5.สื่อสารอย่างไรชนะใจนักเรียน

 6.Facilitator Journey

 7.Guru Secret's ถอดรหัสความสำเร็จเหล่ากูรู

 8.อบรมพัฒนาครูผู้สอน Active Learning

 9.ครูเด่น สอนพูดสำหรับนักศึกษา

2.ตัวอย่างการฝึกอบรม ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

 10.ตัวอย่างงานบรรยาย

 11.ตัวอย่างค่ายพัฒนาเด็ก เยาวชน

 12.ตัวอย่างงานเวที เบื้องหน้า - เบื้องหลัง

 13.รายการสัมภาษณ์ครูเด่น