Future skills for Young people

รายละเอียด :

1. Active learning for English Language Study สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.Shine as yourself : เราเชื่อว่าเด็กทุกคนเปล่งประกายได้

 2.1) Youtuber & Reviewer

2.2) Writer & Copy writer

2.3) Producer

2.4) Photographer & Movie maker

2.5) Creative communities

3. การเขียน Code ระดับประถมด้วย No Coding

สอนให้เด็กระดับประถมคิดเป็นระบบด้วยการ คลิกและวาง

โดยไม่ต้องการเขียนโค้ด เทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศออสเตรเลีย