Corporate training design

รายละเอียด :

1.การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

 2.การขจัดข้อขัดแย้งในองค์กรและการสื่อสารเชิงบวก

 3.การพัฒนาทักษะเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ

 5.พัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่การสร้างผลงานที่เป็นเลิศ

 6.Work - Life Harmony

 7.Powerful presentation skill

 8.อัพเกรดความสุขสนุกกับการทำงาน

 9.จิตสำนึกรักองค์กรและการคิดเชิงบวก

 10.การบริหารเวลา Time Management 

 11.การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก